24/01/2023 | Leestijd 5 minuten

Wat doe je als je ziek bent en niet kunt werken? Dit staat erover in de cao Retail Non-Food

We hebben in Nederland weer te maken met een grote griepgolf en ook corona is nog steeds niet voorbij. Het is daarom handig om te weten wat je moet doen als je ziek wordt. In de cao Retail Non-Food staan de afspraken over verzuim. We zetten 7 veel gestelde vragen voor je op een rij.

Wat doe je als je ziek bent en niet kunt werken? Dit staat erover in de cao Retail Non-Food

7 veelgestelde vragen:

1. Hoe moet ik mij ziekmelden?

In het personeelshandboek of anders in een ziekteverzuimreglement vind je vaak hoe je je ziek moet melden. Over het algemeen dien je telefonisch contact op te nemen met je leidinggevende. Een berichtje of mailtje volstaat vaak niet. Tijdens je ziekteperiode dien je jouw leidinggevende te infomeren over je herstel.

2. Krijg ik mijn uren uitbetaald die ik moet verzuimen vanwege een doktersbezoek?

Op basis van de cao heb je recht op buitengewoon verlof voor die tijd die nodig is voor je doktersbezoek. Daarbij geldt wel de afspraak dat de doktersbezoeken zoveel mogelijk in je eigen tijd gepland dienen te worden en op een werkdag aan het begin of einde van de dag plaatsvinden. Dit zodat je werkgever er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt.

3. Wanneer mag mijn werkgever een wachtdag als ziektedag inhouden?

Per ziektegeval mag er één wachtdag worden ingehouden. Ziektegevallen die zich echter binnen vier weken voordoen, worden gezien als één en hetzelfde ziektegeval. Er mogen per jaar maximaal vier wachtdagen met vakantie-uren worden verrekend.

4. Hoe wordt de wachtdag bij ziekte geteld wanneer ik parttime werk?

Bij de bepaling van het aantal doorbetaalde ziekte-uren per dag en het aantal uren voor de wachtdag, wordt uitgegaan van het aantal uren dat je volgens het rooster zou hebben gewerkt. En als de werktijden niet vooraf kunnen worden vastgesteld, dan kan in plaats van de ingeroosterde uren het gemiddeld aantal uren worden gehanteerd wat in de voorgaande 13 weken gemiddeld is gewerkt.

5. Helaas ben ik vaak ziek en moet ik daarom verzuimen. Is frequent verzuim reden voor ontslag?

Op zichzelf is veelvuldig ziekteverzuim geen reden voor ontslag. De wet verwacht namelijk van een werkgever dat deze de nadelige consequenties van het verzuim opvangt. Alleen als het frequent verzuim onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering, is het voor een werkgever mogelijk een ontslagprocedure te starten. Bij onaanvaardbare gevolgen kun je denken aan ernstige organisatorische problemen die het in redelijkheid niet van een werkgever kunnen vergen een arbeidsrelatie voort te laten duren. Onze ervaring leert dat het in het algemeen heel lastig is voor een werkgever om een werknemer op deze ontslaggrond te ontslaan. In de WWZ is daarbij als aanvullende eis gesteld dat een werkgever een werknemer in een dergelijke situatie pas kan ontslaan als een herplaatsing van de werknemer op een andere passende functie niet mogelijk is binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing.

6. Ik ben ziek en mijn contract loopt binnenkort af. Mag mijn werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen? En zijn er voor hem dan nog andere verplichtingen?

Ja, dat mag. Een tijdelijk contract loopt van rechtswege af en met opzegverboden (die gedurende de eerste twee jaar van ziekte gelden) heeft hij in dit geval dus niets te maken. Je gaat in zo’n geval dan ziek uit dienst. Dit dient je werkgever te melden bij het UWV. Je krijgt dan van het UWV een oproep bij de verzekeringsarts voor een medische beoordeling. Wanneer je langer dan tien weken ziek bent geweest, zal het UWV tevens beoordelen of jij en je werkgever zich hebben gehouden aan de re-integratie verplichtingen. Heeft je werkgever zich onvoldoende ingespannen, dan kan het UWV de kosten van de ziektewetuitkering deels verhalen.

7. Hoeveel wordt mijn loon gekort wanneer ik langdurig ziek word?

Bij arbeidsongeschiktheid heb je gedurende de eerste 26 weken recht op loondoorbetaling van 100% van het brutoloon. In de daarop volgende periode van 26 weken (week 27 t/m 52) wordt 90% van het brutoloon doorbetaald. In de periode van 26 weken daarna (week 53 t/m 78) wordt 80% van het brutoloon doorbetaald. In de periode van 26 weken daarna (week 79 t/m 104) geldt de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van 70% van het brutoloon.