03/06/2021 | Leestijd 4 minuten

Top 8 meest gestelde vragen over vakantie in de cao Retail Non-Food

Corona of niet, de vakanties komen er straks weer aan. Hoe zit het ook alweer met het aantal vakantiedagen dat je hebt per jaar? En hoeveel dagen kun je in één keer opnemen?   Deze en nog veel meer afspraken over vakantie kun je vinden in de cao Retail Non-Food. We hebben een top 8 samengesteld over de meest gestelde vragen over vakantie in de cao. 

 

Top 8 meest gestelde vragen over vakantie in de cao Retail Non-Food

1. Hoeveel uren vakantie heb ik per jaar? 

Volgens de cao Retail Non-food heb je op fulltime basis recht op 182,4 vrije uren per jaar, gebaseerd op een werkweek van 38 uur. Werk je in de woonbranche dan is dit 185 uur, gebaseerd op een werkweek van 37 uur. Als je maar een deel van het jaar hebt gewerkt en/of geen fulltime dienstbetrekking hebt, dan heb je recht op een evenredig deel.  

2. Hoeveel vakantie mag ik aaneengesloten achter elkaar opnemen? 

Per kalenderjaar heb je recht op 2 weken aaneengesloten vakantie. 

3. Ben ik verplicht mijn vakantiedagen op te nemen bij einde dienstverband?

Als je uit dienst treedt en het blijkt dat jij meer hebt gewerkt dan waarvoor je loon hebt ontvangen, dan zullen deze uren worden uitbetaald. Deze plusuren worden uitbetaald tegen het normale voor de medewerker geldende loon (inclusief vakantietoeslag).  

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet je er aan mee werken dat de nog resterende meer-/minderuren voor het einde van de arbeidsovereenkomst kunnen worden ingeroosterd. 

Je kunt niet verplicht worden om je vakantiedagen op te nemen voor het einde van je dienstverband. 

4. Krijg ik extra vakantie-uren vanaf een bepaalde leeftijd?

Als je op grond van de cao Retail Non-Food 1 juli 2018-31 december 2020 extra vakantie-uren ontving vanwege leeftijd of lengte dienstverband, dan houd je deze extra uren. Als je gebruik maakt van het recht op aanpassing arbeidsuur (artikel 15), vervallen deze uren echter. 

5. Wanneer vraag ik mijn vakantie aan? 

Je vraagt je vakantie tijdig schriftelijk aan. Je werkgever moet hier binnen 2 weken op reageren. Hij of zij zal deze in principe goedkeuren, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bezettingsprobleem. 

6. Kan ik vakantiedagen kopen of verkopen? 

In de maand april kun je maximaal vier extra vakantiedagen per kalenderjaar kopen (bij parttimers naar rato). Deze dienen wel in het kalenderjaar te worden opgenomen waarin ze zijn gekocht. Als de gekochte vakantiedagen door bijzondere omstandigheden niet in hetzelfde kalenderjaar worden opgenomen, zullen ze uiterlijk op 31 december van dat jaar worden uitbetaald voor hetzelfde bedrag als ze zijn gekocht. 

Je mag in april ook maximaal vier (bij parttimers naar rato) in het voorafgaande kalenderjaar opgebouwde maar nog niet opgenomen bovenwettelijke vakantiedagen verkopen. 

7. Mag mijn werkgever verplichte vrije dagen aanwijzen?

Ja, voorwaarde is wel dat de mogelijkheid voor de werkgever om verplichte vrije dagen aan te wijzen staat opgenomen in de cao of in je arbeidsovereenkomst. Deze verplichte vrije dagen worden van je vakantiedagensaldo afgetrokken.

In de cao Retail Non-Food staat dat de werkgever in overleg met het medezeggenschapsorgaan voor de onderneming maximaal twee dagen per jaar als verplichte collectieve vakantiedagen mag aanwijzen. Afwijkingen per vestiging en locatie zijn hierbij mogelijk (artikel 8 Vakantie). 

8. Heb je recht op vakantietoeslag bij een 0-urencontract? 

Ja, daar heb je recht op. Dit is 8% van het over het vakantietoeslagenjaar feitelijk verdiende loon. 

 

Meer weten?

Heb je een andere specifieke vraag over je vakantiedagen, werkuren, ziekteverzuim en andere zaken? Bekijk dan veel gestelde vragen over de cao Retail Non-Food.

Meer info