26/03/2020 | Leestijd 5 minuten

Afspraken over toepassing cao tijdens coronacrisis

Afspraken over toepassing cao tijdens coronacrisis

Zondagstoeslag

Je ontvangt alleen 50% toeslag op zondag, als jij op zondag werkt. Dit heeft geen betrekking op de eventuele persoonlijke toeslagen die afkomstig zijn van de compensatie voor de versobering van de zondagstoeslag van 100 naar 50%.

Plus- en minuren

De afspraak blijft dat de plus- en minuren bevroren blijven tijdens de periode dat de winkel geheel gesloten is. Cao-partijen hebben afgesproken de referteperiode op 1 jaar te houden. Het was de bedoeling om de termijn van de referteperiode met 3 maanden te verlengen, maar dit zou leiden tot een hogere WW-premie, daarom blijft de referteperiode een jaar.

Minuren bij einde dienstverband

In deze tijd is het niet mogelijk om jou meer te laten werken om je minuren in te halen. Zowel jij als je werkgever kunnen er beide niets aan doen dat deze situatie zo is. Cao-partijen doen werkgevers en medewerkers de aanbeveling om de minuren die door de coronacrisis niet kunnen worden ingehaald fifty-fifty te verdelen bij het einde van het dienstverband.

Vakantiedagen

Indien jouw vakantie is geboekt en de vakantiedagen zijn toegekend, dan worden die dagen opgenomen en afgeboekt, tenzij dit i.v.m. zwaarwegende redenen niet van jou gevraagd kan worden. In dat geval moet je in overleg treden met zijn leidinggevende. (Een zwaarwegende reden kan bijvoorbeeld een afgelaste huwelijksreis zijn).

De wettelijke regeling dat vakantiedagen van 2019 per 1 juli 2020 vervallen, blijft gehandhaafd, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld de ondernemingsraad.

Kopen en verkopen van vakantiedagen
De mogelijkheid die in de cao staat om vier extra vakantiedagen te kopen of te verkopen is verlengd tot 1 juli. Als medewerkers dit willen, moeten ze vóór 1 juli een verzoek hiervoor doen. Als je als werkgever hiervan af wilt wijken en het ook later toe wilt staan, dan mag dat wel.

Ouderschapsverlof

Medewerkers hebben geen recht op intrekken van reeds toegewezen  ouderschapsverlof.

Inzetten personeel tijdens winkelsluiting

Werkgevers mogen waar nodig jou en je collega’s in blijven zetten ondanks een winkelsluiting. Jullie kunnen ook worden ingezet voor ander werk (bijvoorbeeld webcare of logistieke klussen). Ook kan aan medewerkers worden gevraagd op een andere locatie te werken. Dat geldt ook voor het verrichten van andere voorkomende werkzaamheden. Je werkgever kan aan jou bijvoorbeeld vragen de winkel op te ruimen etc. Bij al deze zaken geldt dat het gaat om werkzaamheden en locaties die in redelijkheid van jou als medewerker mogen worden gevraagd.

Werkroosters en wijziging werktijden

Ten aanzien van het opstellen van werkroosters accepteren cao-partijen dat in deze uitzonderlijke tijd soepeler zal worden omgaan met werkroosters, zodat de flexibiliteit aan zowel de kant van de werkgever en medewerker kan worden gehandhaafd. Voor het aanpassen van werktijden geldt de instemmingsplicht van de OR dan wel overleg met de personeelsvertegenwoordiging.

Toepassing calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof

Er is momenteel een groot gebrek aan kinderopvang. Bovendien is het lastig om een alternatief te regelen. Je krijgt daardoor de gelegenheid om dit op te lossen en krijgt hier maximaal 2 dagen calamiteitenverlof voor.

Als jij het eng vindt om te werken, terwijl de situatie in de winkel niet onveilig is, dien je in overleg te gaan met je werkgever.

Ten aanzien van zorgverlof wordt de WAZO (Wet Arbeid en Zorg) gevolgd.

Indien jij bij je werkgever aangeeft te behoren tot een ‘risicogroep’, dan zal aan de hand van de richtlijnen van de RIVM worden beoordeeld of dit zo is. RIVM heeft gedefinieerd wie tot de risicogroepen behoort.

Als jij thuis moeten blijven als jouw gezinsleden koorts hebben, wordt aangezien dit een overheidsmaatregel is, het loon doorbetaald.

Scholing

Er zal een mogelijkheid worden geboden aan medewerkers om gratis gebruik te maken van een aanbod van 260 e-learnings. Toegang tot die e-learnings dient te worden gefaciliteerd door werkgevers. Nadere informatie hierover volgt.

Meer weten?

Wat betekent het coronavirus voor als je in een winkel werkt? We hebben de veelgestelde vragen over o.a. ziekmelden, verlof opnemen en minder werken op een rij gezet.

Meer info