26/03/2020 | Leestijd 6 minuten

Afspraken over toepassing cao tijdens coronacrisis

Afspraken over toepassing cao tijdens coronacrisis

Loonbegrip

Het is nog niet duidelijk wat de definitie van het loonbegrip is bij toepassing van de NOW. Het is van belang om te weten of deze definitie overeenkomt met die in cao Retail Non-Food, bijvoorbeeld om te weten of ook overuren hieronder vallen. We wachten af wat de definitie van het ministerie wordt en als dat leidt tot het anders invullen van afspraken, worden deze aangepast.

Zondagstoeslag

Je ontvangt alleen 50% toeslag op zondag, als jij op zondag werkt. Dit heeft geen betrekking op de eventuele persoonlijke toeslagen die afkomstig zijn van de compensatie voor de versobering van de zondagstoeslag van 100 naar 50%.

Plus- en minuren

De referteperiode voor het meer of minder laten werken om min- of plusuren in te halen wordt verlengd met drie maanden. Plus- en minuren worden bevroren vanaf het moment dat de NOW-regeling (per winkel) geldt. Jij krijgt dus de uren toegekend waarvoor je een contract hebt. Tijdens de periode van drie maanden kan aan jou niet worden gevraagd om plus-uren in te leveren en worden geen min-uren bijgeschreven.

Minuren bij einde dienstverband

In deze tijd is het niet mogelijk om jou meer te laten werken om je minuren in te halen. Zowel jij als je werkgever kunnen er beide niets aan doen dat deze situatie zo is. Cao-partijen doen werkgevers en medewerkers de aanbeveling om de minuren die door de coronacrisis niet kunnen worden ingehaald fifty-fifty te verdelen bij het einde van het dienstverband.

Vakantiedagen

Indien jouw vakantie is geboekt en de vakantiedagen zijn toegekend, dan worden die dagen opgenomen en afgeboekt, tenzij dit i.v.m. zwaarwegende redenen niet van jou gevraagd kan worden. In dat geval moet je in overleg treden met zijn leidinggevende. (Een zwaarwegende reden kan bijvoorbeeld een afgelaste huwelijksreis zijn).

De wettelijke regeling dat vakantiedagen van 2019 per 1 juli 2020 vervallen, blijft gehandhaafd, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld de ondernemingsraad.

De mogelijkheid om vakantiedagen te kopen en te verkopen wordt uitgesteld naar juni. In juni zal, afhankelijk van de situatie op dat moment, worden besloten hoe hiermee wordt omgegaan.

Ouderschapsverlof

Medewerkers hebben geen recht op intrekken van reeds toegewezen  ouderschapsverlof.

Inzetten personeel tijdens winkelsluiting

Werkgevers mogen waar nodig jou en je collega’s in blijven zetten ondanks een winkelsluiting. Jullie kunnen ook worden ingezet voor ander werk (bijvoorbeeld webcare of logistieke klussen). Ook kan aan medewerkers worden gevraagd op een andere locatie te werken. Dat geldt ook voor het verrichten van andere voorkomende werkzaamheden. Je werkgever kan aan jou bijvoorbeeld vragen de winkel op te ruimen etc. Bij al deze zaken geldt dat het gaat om werkzaamheden en locaties die in redelijkheid van jou als medewerker mogen worden gevraagd.

Werkroosters en wijziging werktijden

Ten aanzien van het opstellen van werkroosters accepteren cao-partijen dat in deze uitzonderlijke tijd soepeler zal worden omgaan met werkroosters, zodat de flexibiliteit aan zowel de kant van de werkgever en medewerker kan worden gehandhaafd. Voor het aanpassen van werktijden geldt de instemmingsplicht van de OR dan wel overleg met de personeelsvertegenwoordiging.

Toepassing calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof

Er is momenteel een groot gebrek aan kinderopvang. Bovendien is het lastig om een alternatief te regelen. Je krijgt daardoor de gelegenheid om dit op te lossen en krijgt hier maximaal 2 dagen calamiteitenverlof voor.

Als jij het eng vindt om te werken, terwijl de situatie in de winkel niet onveilig is, dien je in overleg te gaan met je werkgever.

Ten aanzien van zorgverlof wordt de WAZO (Wet Arbeid en Zorg) gevolgd.

Indien jij bij je werkgever aangeeft te behoren tot een ‘risicogroep’, dan zal aan de hand van de richtlijnen van de RIVM worden beoordeeld of dit zo is. RIVM heeft gedefinieerd wie tot de risicogroepen behoort.

Als jij thuis moeten blijven als jouw gezinsleden koorts hebben, wordt aangezien dit een overheidsmaatregel is, het loon doorbetaald.

Scholing

Er zal een mogelijkheid worden geboden aan medewerkers om gratis gebruik te maken van een aanbod van 260 e-learnings. Toegang tot die e-learnings dient te worden gefaciliteerd door werkgevers. Nadere informatie hierover volgt.

Meer weten?

Wat betekent het coronavirus voor als je in een winkel werkt? We hebben de veelgestelde vragen over o.a. ziekmelden, verlof opnemen en minder werken op een rij gezet.

Meer info  

Aanmelden nieuwsbrief  sign up for newsletter