08/06/2017 | Leestijd 4 minuten

Plan je jouw vakantieplannen?

Let op: er is een nieuwe cao. De inhoud van deze pagina is under construction. Gebruik de cao-tool voor actuele informatie.​

Plan je jouw vakantieplannen?

Opbouw vakantiedagen
Een fulltimer (37 uur per week) heeft recht op 185 vakantie-uren wat overeenkomt met 25 vakantiedagen per jaar. Voor werknemers met minder uur is dit naar rato. Deze vakantiedagen zijn opgebouwd uit 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke vakantiedagen. Dit zijn extra vakantiedagen vanwege dienstverband, leeftijd of anderzijds, zie artikel 8.2 (pagina 29) van de cao Fashion, Sport & Lifestyle. 

De zomer komt er aan! Heb jij je vakantiedagen al aangevraagd bij je werkgever?  
Vaak worden vakantiedagen opgenomen in de zomer en aan het einde van het jaar, maar op hoeveel vakantiedagen heb je nu eigenlijk recht? 

De aaneengesloten vakantie bestaat in de regel uit 15 werkdagen (bij fulltime dienstverband). Je werkgever kan met jou afspreken deze periode te bekorten, maar nooit tot minder dan 10 werkdagen. Heb je te weinig uren opgebouwd om de aaneengesloten vakantie te kunnen opnemen, dan geldt de ontbrekende tijd als onbetaald verlof.  

Vervaltermijn vakantiedagen
Je mag je wettelijke vakantiedagen die je hebt opgebouwd, maar nog niet hebt opgenomen, meenemen naar het volgend jaar. De vakantiedagen moeten wel binnen 6 maanden na dit opbouwjaar worden opgenomen. Concreet betekent dit dat de vakantiedagen die je hebt opgebouwd in 2017 op 1 juli 2018 komen te vervallen. Je bovenwettelijke vakantiedagen hebben een verjaringstermijn van 5 jaar.  

Vakantie aanvragen
Je vraagt je vakantie tijdig schriftelijk aan. Je werkgever moet hier binnen 2 weken op reageren. Hij of zij zal deze in principe goedkeuren, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bezettingsprobleem. 

Vakantietoeslagen 
Het vakantietoeslagjaar loopt in principe van 1 juni t/m 31 mei. Je ontvangt uiterlijk in de maand juni een bedrag aan vakantietoeslag (je vakantiegeld) van 8% over het in het vakantietoeslagjaar genoten loon, tenzij je bent overeengekomen om de vakantietoeslag maandelijks in je loon verwerkt te krijgen.  

Loondoorbetaling tijdens je vakantie 
Tijdens je vakantie heb je recht op je normale basisloon. In de cao fashion, sport & lifestyle kan je terugvinden wat er onder je basisloon wordt verstaan. 

Ben je ziek, maar wil je toch met vakantie? 
Vraag dan vakantie aan bij je werkgever en vraag om toestemming van de arboarts. Het kan zijn dat het bevorderlijk voor jouw herstel is om er even tussenuit te gaan. Je bent dan tijdelijk vrijgesteld van je (re-integratie) verplichtingen en kan je toch vakantie genieten! Deze vakantiedagen worden dan wel afgeboekt van je vakantietegoed.  


Robin Spies is adviseur bij de ondernemersservice van brancheorganisatie INretail. Hij buigt zich voor Werk in de Winkel over veelgestelde vragen.