08/06/2017 | Leestijd 3 minuten

Plan jouw vakantie!

De zomer komt er aan! Heb jij je vakantiedagen al aangevraagd bij je werkgever?  

Plan jouw vakantie!

Opbouw vakantiedagen
Een fulltimer (38 uur per week) heeft recht op 182,4 vakantie-uren dat komt overeen met 24 vakantiedagen per jaar. Voor werknemers met minder uur is dit naar rato. Deze vakantiedagen zijn opgebouwd uit 20 wettelijke en 4 bovenwettelijke vakantiedagen, dat zijn extra vakantiedagen vanwege dienstverband, leeftijd of anderzijds, zie artikel 8.2 (pagina 14) van de cao Fashion, Sport & Lifestyle. Je bovenwettelijke vakantiedagen hebben een verjaringstermijn van 5 jaar. 

Vervaltermijn vakantiedagen
Je mag je wettelijke vakantiedagen die je hebt opgebouwd, maar nog niet hebt opgenomen, meenemen naar het volgend jaar. De vakantiedagen moeten wel binnen 6 maanden na dit opbouwjaar worden opgenomen. Concreet betekent dit dat de vakantiedagen die je hebt opgebouwd in 2017 op 1 juli 2018 komen te vervallen. Je bovenwettelijke vakantiedagen hebben een verjaringstermijn van 5 jaar. 

Vakantie aanvragen
Je vraagt je vakantie tijdig schriftelijk aan. Je werkgever moet hier binnen 2 weken op reageren. Hij of zij zal deze in principe goedkeuren, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bezettingsprobleem. 

Vakantietoeslagen 
Het vakantietoeslagjaar loopt in principe van 1 juni t/m 31 mei. Je ontvangt uiterlijk in de maand juni een bedrag aan vakantietoeslag (je vakantiegeld) van 8% over het in het vakantietoeslagjaar genoten loon, tenzij je bent overeengekomen om de vakantietoeslag maandelijks in je loon verwerkt te krijgen.  

Loondoorbetaling tijdens je vakantie
Tijdens je vakantie heb je recht op je normale basisloon. In de cao fashion, sport & lifestyle kan je terugvinden wat er onder je basisloon wordt verstaan. 

Ben je ziek, maar wil je toch met vakantie? 
Vraag dan vakantie aan bij je werkgever en vraag ook om toestemming van de arboarts. Het kan zijn dat het bevorderlijk voor jouw herstel is om er even tussenuit te gaan. Je bent dan tijdelijk vrijgesteld van je (re-integratie) verplichtingen en kan je toch vakantie genieten! Deze vakantiedagen worden dan wel afgeboekt van je vakantietegoed. 


Robin Spies is adviseur bij de ondernemersservice van brancheorganisatie INretail. Hij buigt zich voor Werk in de Winkel over veelgestelde vragen.