Header image

Discriminatie

Merk je dat je anders wordt behandeld op je werk, vanwege je afkomst of je geloof? Wordt je buitengesloten vanwege je geaardheid? Discriminatie is in Nederland bij wet verboden en op overtredingen staan sancties. Artikel 1 van onze Grondwet luidt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Maar discriminatie is in de praktijk vaak lastig aan te tonen. En mensen discrimineren lang niet altijd opzettelijk en bewust. Door negatieve vooroordelen over anderen, kunnen mensen zich onbewust anders gedragen, wat kan leiden tot uitsluiting. Een werkgever moet medewerkers gelijk behandelen. Hij/zij mag geen onderscheid maken op basis van bovenstaande kenmerken. En heb je een tijdelijk contract? Dan mag je niet anders worden behandeld dan collega’s met een vast contract.

Onderscheid mag soms wel

Soms is het maken van onderscheid wél toegestaan. Een werkgever mag bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven aan bepaalde sollicitanten, zoals vrouwen of allochtonen. Dit heet voorkeursbeleid of positieve discriminatie. Dit mag als een bepaalde groep mensen onvoldoende vertegenwoordigd is, of als een kandidaat aan specifieke eisen moet voldoen om de functie goed uit te kunnen voeren. Dus de voorkeur geven aan een kandidaat met een handicap om de achterstand van deze groep op de arbeidsmarkt weg te werken. Of de voorkeur geven aan een vrouw als in een bepaalde functie in een bedrijf veel minder vrouwen werken dan mannen.

Heb jij te maken met discriminatie?

Sollicitanten en werknemers die vinden dat ze ongelijk behandeld zijn, kunnen een klacht indienen bij de werkgever. Of hulp zoeken bij het Juridisch Loket of de vakbond. Ook rechters en het College voor de Rechten van de Mens beoordelen klachten over discriminatie op het werk. De adviezen van het college worden in de praktijk meestal opgevolgd. Meer over discriminatie op het werk lees je op rijksoverheid.nl.

Weet ervan!

Aandacht voor het voorkomen van discriminatie en het bevorderen van gelijke kansen is belangrijk. Door meer bekendheid en bewustwording willen we medewerkers attenderen op deze onderwerpen. Discrimineer niet….! Het is onacceptabel.