Header image

Bijzondere bepalingen in je arbeidscontract

Download icon Print icon
  Wat houdt het beding omtrent eigendommen werkgever in?

In de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement kan je werkgever je erop wijzen dat de door hem aan jou beschikbaar gestelde materieel, materialen en bescheiden zijn eigendom blijven en dat privé-gebruik of het ter inzage geven van of in bruikleen geven aan derden zonder zijn toestemming verboden is. Tevens kan hij opnemen dat bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, of eerder, de eigendommen van de werkgever weer ter beschikking worden gesteld.

  Waarom is een boetebeding opgenomen?

Om nakoming van de bijzondere bedingen te stimuleren, kan je werkgever een boetedoening aan deze bedingen koppelen. In het boetebeding dient te worden vermeld voor welke overtreding de boete wordt opgelegd, om welk bedrag het gaat en welke bestemming de boete heeft. De bestemming mag niet de werkgever zelf betreffen. Wat wel mag: een goed doel, de personeelspot etc. De hoogte van de boete mag per week maximaal een halve dag loon bedragen. Deze regel geldt echter niet voor werknemers met een loon hoger dan het minimum dagloon ingevolge de WAO. Ook geldt dan de regel ten aanzien van de bestemming van de boete niet.

  Wat houdt het verbod op nevenarbeid in?

Als je naast je arbeidsovereenkomst andere werkzaamheden – zogenaamde nevenwerkzaamheden – gaat verrichten, kan je werkgever hierdoor worden benadeeld. Denk aan een situatie waarin je in je  vrije tijd zoveel arbeid uitvoert dat dit ten koste gaat van je arbeidsvermogen voor je werkgever, of aan een situatie waarin je in je vrije tijd acteert als concurrent van je werkgever. Je werkgever kan in de arbeidsovereenkomst een beding opnemen, dat bepaalt dat jij slechts met toestemming van je werkgever nevenwerkzaamheden mag verrichten.

  Wat is een studiekostenregeling?

Je werkgever kan een studiekostenregeling met je overeenkomen als hij je de gelegenheid biedt om een kostbare, (langlopende) opleiding te volgen en hij deze opleiding ook bekostigt. Door het volgen van een opleiding vergroot je niet alleen je kennis en vaardigheden; de opleiding draagt ook bij aan je arbeidsmarktwaarde. Je werkgever vergoedt dan de kosten, maar verbindt ook een clausule aan de regeling waarin staat dat jij de kosten geheel of gedeeltelijk terugbetaalt wanneer je voortijdig met de opleiding stopt of wanneer je binnen een bepaalde periode na het behalen van het diploma ontslag neemt.

  In modelarbeidsovereenkomsten van INretail zijn een aantal bepalingen opgenomen. Kunnen jullie mij daar meer informatie over geven?

Werkgever en werknemer hebben bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst in principe de vrijheid om zelf de inhoud van de overeenkomst en de daarin opgenomen wederzijdse verplichtingen vast te stellen. Voor  een aantal bedingen gelden echter door de wet gestelde begrenzingen aan de contractvrijheid van partijen.

Het gaat hierbij onder meer om een beding met betrekking tot nevenarbeid, een geheimhoudingsbeding, een beding omtrent de eigendommen van de werkgever, een boetebeding of een studiekostenregeling.

Indien jouw werkgever je wil kunnen beboeten bij het schenden van één van deze bedingen, zal hij dit expliciet in de arbeidsovereenkomst moeten opnemen.

  Waarom is er een wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst?

In beginsel heeft je werkgever niet de bevoegdheid de in een arbeidsovereenkomst vastgelegde arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een arbeidsovereenkomst is immers gewoon een contract, waarover beide partijen het eens moeten zijn. Jij zal dus moeten instemmen met een voorgestelde wijziging. Indien je niet instemt met de wijziging, kan je werkgever hooguit naar de rechter stappen om te proberen alsnog toestemming te krijgen.

Indien je werkgever een wijzigingsbeding opneemt in de arbeidsovereenkomst heeft hij iets meer ruimte om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Dit betekent echter niet dat elke wijziging op elk moment zomaar zal worden toegestaan. Een wijziging wordt pas toegestaan wanneer het belang van je werkgever dermate zwaar weegt, dat de belangen van zijn werknemers ervoor moeten wijken.

  Wat houdt het geheimhoudingsbeding in?

Raak je door je werkzaamheden bekend met vertrouwelijke bedrijfsinformatie, dan kan je werkgever een geheimhoudingsbeding met je overeenkomen. Dit beding kan zowel tijdens als ook na je dienstverband van toepassing zijn. Mogelijke sancties op het niet nakomen van het geheimhoudingsbeding zijn een boete, ontslag op grond van een dringende reden of het schadeplichtig stellen van de werknemer. Een algemene verplichting over geheimhouding is overigens opgenomen in de cao Retail Non-Food (art. 3).

Ook wanneer er geen speciaal (cao-)beding is, heb je toch een zekere geheimhoudingsplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je werkgever in het kader van een winstdelingsregeling cijfers over de ontwikkeling van de marges en de winst verstrekt. Je wordt geacht deze bedrijfscijfers niet aan derden te verstrekken. Doe je dat wel, dan kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad.