Header image

Vakantie

Download icon Print icon
  Kan mijn werkgever mij verplichten om vakantie op te nemen als hij zijn winkel sluit in de vakantieperiode?

Een werkgever mag, in overleg met de OR, twee verplichte collectieve vakantiedagen aanwijzen. Een werkgever kan een werknemer echter niet verplichten om in een bepaalde periode meer dan de hierboven genoemde twee vakantiedagen op te nemen.

  Hoeveel vakantie-uren heb ik per jaar?

Op fulltime basis heb je recht op 182,4 vrije uren per jaar, gebaseerd op een werkweek van 38 uur. Werk je de woonbranche dan is de module Wonen van toepassing, dan heb je recht op 185 uur, gebaseerd op een werkweek van 37 uur. 

Als je maar een deel van het jaar hebt gewerkt en/of geen fulltime dienstbetrekking hebt, dan heb je naar verhouding recht op een evenredig deel. 

  Hoeveel vakantie mag ik aaneengesloten elkaar opnemen?

Per kalenderjaar heb je recht op 2 weken aaneengesloten vakantie.

  Ben ik verplicht mijn vakantiedagen op te nemen bij einde dienstverband?

Als bij uitdiensttreding blijkt dat jij meer hebt gewerkt dan waarvoor je loon hebt ontvangen, dan zullen deze uren worden uitbetaald. Deze plusuren worden uitbetaald tegen het normale voor de medewerker geldende loon (inclusief vakantietoeslag).

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst dien je er aan mee te werken dat de nog resterende meer-/minderuren voor het einde van de arbeidsovereenkomst kunnen worden ingeroosterd.

Je kan niet verplicht worden om je vakantiedagen op te nemen voor eind dienstverband.

  Krijg ik extra vakantie-uren vanaf een bepaalde leeftijd?

Indien je op grond van de cao Retail non-food 1 juli 2018 – 31 december 2020 extra vakantie-uren ontving vanwege leeftijd of lengte dienstverband houdt je deze extra uren. Indien je gebruik maakt van het recht op aanpassing arbeidsduur (artikel 15), vervallen deze uren echter.

  Wanneer vraag ik mijn vakantie aan?

Je vraagt je vakantie tijdig schriftelijk aan. Je werkgever moet hier binnen 2 weken op reageren. Hij of zij zal deze in principe goedkeuren, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bezettingsprobleem.

  Hoe zit het met mijn openstaande vakantiedagen bij het beëindigen van het dienstverband?

Wanneer je dienstverband eindigt heb je recht op uitbetaling van je opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen. Deze vakantiedagen worden via de eindafrekening aan je uitgekeerd. Mocht de wens zijn om eerder uit dienst te treden dan kan in onderling overleg worden afgesproken dat de openstaande vakantiedagen worden opgenomen.

  Kan ik vakantiedagen kopen of verkopen?

In de maand april kun je maximaal vier extra vakantiedagen per kalenderjaar kopen (bij parttimers naar rato).Deze dienen wel in het kalenderjaar te worden opgenomen waarin ze zijn gekocht. Als de gekochte vakantiedagen door bijzondere omstandigheden niet in hetzelfde kalenderjaar worden opgenomen, zullen ze uiterlijk op 31 december van dat jaar worden uitbetaald voor hetzelfde bedrag als ze zijn gekocht.

Je mag in april ook maximaal vier (bij parttimers naar rato) in het voorafgaande kalenderjaar opgebouwde maar nog niet opgenomen bovenwettelijke vakantiedagen verkopen. 

 

  Als de extra vakantie-urenregeling wegens leeftijd samenloopt met de extra vakantie-urenregeling wegens de duur van het dienstverband, krijg ik deze dan allebei?

Nee, dan geldt alleen de regeling die voor jou het gunstigst is.

  Mag mijn werkgever verplichte vrije dagen aanwijzen?

Ja, voorwaarde is wel dat de verplichte vrije dagen staan opgenomen in de arbeidsovereenkomst of cao. Deze verplichte vrije dagen worden in principe van je vakantiedagensaldo afgetrokken.

In de cao Retail Non-Food staat dat de werkgever in overleg met het medezeggenschapsorgaan voor de onderneming maximaal twee dagen per jaar als verplichte collectieve vakantiedagen mag aanwijzen. Afwijkingen per vestiging en locatie zijn hierbij mogelijk (artikel 8 Vakantie).

  Heb je recht op vakantietoeslag bij een 0-urencontract?

Ja, daar heb je recht op. Dit is 8% van het over het vakantietoeslagjaar feitelijk verdiende loon.

  Is de werkgever verplicht bovenwettelijke vakantie-uren uit te betalen?

De werkgever is niet verplicht bovenwettelijke vakantie-uren uit te betalen. De werknemer kan dit ook niet eisen van de werkgever.

  Hoe bereken ik mijn vakantie-uren?

Op fulltime basis heb je recht op 182,4 vrije uren per jaar, gebaseerd op een werkweek van 38 uur. Werk je de woonbranche dan is de module Wonen van toepassing, dan heb je recht op 185 uur, gebaseerd op een werkweek van 37 uur. 

Rekenvoorbeeld: als de cao Retail Non-Food module Wonen van toepassing is op je arbeidsovereenkomst en er geen bijzondere bepalingen zijn ten aanzien van je contracturen, dan zijn je vakantie-uren: x contracturen/37 x 185 uur = 200 uur.