Header image

Vragen over de cao

Download icon Print icon
  1 of 2 vrije dagen aanwijzen - mag mijn werkgever mij dan wel verplichten op zondag te werken?

De arbeidstijdenwet stelt dat je als werknemer niet verplicht kan worden om op zondag te komen werken. Heb je echter contractueel afgesproken dat de zondag je werkdag is, dan kun je niet weigeren om op zondag te werken.

  Wordt de loonsverhoging alleen gegeven op de schaallonen (de bedragen die in de loontabel staan genoemd)?

De loonsverhoging dient te worden gegeven over het feitelijk loon binnen de loonschaal van het loongebouw.

  Mijn werkgever kan/ wil geen gehoor geven aan de 2 roostervrije dagen. Hoe moet ik omgaan met het conflict dat hierover ontstaat?

De werkgever kan het verzoek van de niet inroosterbare dagen in principe niet weigeren, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen die hij dan zal moeten aantonen.

  Kan mijn werkgever mij, ondanks de afspraak over de roostervrije dagen, vragen om toch op een roostervrije dag te komen werken?

Vragen kan altijd. Je bent als werknemer echter niet verplicht dit te doen.

  Wat is een sociaal fonds?

Het Sociaal Fonds is opgericht door de sociale partners die de arbeidsvoorwaarden-cao hebben afgesloten: INretail, AVV, CNV, De Unie en RMU Werknemers. Hierdoor kunnen activiteiten ontwikkeld worden voor de bedrijven in de sector. Hierbij moet je denken aan:

  • Het zorgen voor een goede opleidingsstructuur in de sector, waardoor voldoende en kwalitatief goed personeel in winkels ingezet kan worden.
  • Het opzetten van een zogenaamd mobiliteitsbureau dat helpt om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren. Nu mensen langer blijven werken moeten ze ook langer over de juiste (en veranderende) competenties en vaardigheden beschikken.
  • Het ontwerpen van een digitaal platform voor medewerkers met trendinformatie en informatie over opleidingen, arbeidsvoorwaarden, pensioen en veilig en gezond werken.
  Als ik halverwege het jaar uit dienst ga, hoe zit het dan met mijn extra vakantie-uren vanwege mijn leeftijd?

Je hebt recht op deze uren naar rato van het aantal maanden van dat laatste jaar dat je in dienst bent. De maanden waarin je die leeftijd nog niet had bereikt tellen niet mee.

  Wat betekent "zachte knip"?

In de regel worden cao-loonsverhogingen afgesproken voor de bestaande salarisschalen en de feitelijk te betalen salarissen. Dus ook als diegene boven het maximum van de voor hem/haar geldende salarisschaal wordt betaald. Een zogeheten ‘knip’ zondert die laatste groep juist uit. Bij een ‘harde knip’ betekent dit dat er aan diegenen helemaal geen verhoging wordt gegeven. Bij een ‘zachte knip’ wordt die verhoging gegeven over het maximumbedrag van de betreffende salarisschaal.

  Mag mijn werkgever afwijken van de genoemde salarissen uit de salaristabellen van de cao?

Ja, maar wat er in de tabellen staat is waar je minimaal recht op hebt binnen de betreffende functiegroep.

  Wijzigt het loon mee met het wettelijk minimumloon?

Tijdens de looptijd van de cao worden op 1 juli 2018, 1 januari 2019, 1 juli 2019, 1 januari 2020 en 1 juli 2020 de schaallonen en de lonen van de medewerkers die het nieuwe maximum van hun schaal nog niet hebben bereikt, verhoogd met het percentage waarmee het wettelijk minimumloon wordt verhoogd.

  Welke loonsverhogingen zijn voor mij van toepassing?

Tijdens de looptijd van de cao worden op 1 januari 2021, 1 juli 2021 en 1 januari 2022 de schaallonen en de lonen van de medewerkers die het nieuwe maximum van hun schaal nog niet hebben bereikt, verhoogd met het percentage waarmee het WML (wettelijk minumum loon) wordt verhoogd.

  Wat is de looptijd van de cao Retail Non-Food met bijbehorende modules?

De looptijd van deze cao en de modules is van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2022.